Regulamin Active Parku - dla rodziny - Hotel Radocza Park
english
english

Regulamin Active Parku

REGULAMIN ACTIVE PARKU

1. Korzystanie z urządzeń parku linowego, gra w paintball lub jazda quadem następują po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i przeszkoleniu z zasad bezpieczeństwa oraz po podpisaniu stosownego oświadczenia (otrzymywanego wraz z biletem wstępu). 
2. Z atrakcji tych mogą korzystać osoby pełnoletnie (wejście na własną odpowiedzialność) oraz niepełnoletnie: do lat 15 – znajdujące się pod opieką dorosłych, a w wieku 15-18 lat – samodzielnie, posiadając pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Oferta Active Parku skierowana jest do osób preferujących aktywny wypoczynek oraz posiadających odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne. Nie powinny z niej korzystać osoby cierpiące na choroby mogące zagrażać ich zdrowiu lub życiu.
4. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Active Parku zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.   
5. Osoba wynajmująca quada musi posiadać dokument tożsamości. Pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby.
6. Quadów można używać wyłącznie do jazdy po terenie kompleksu hotelowego. Zabrania się poruszania nimi po drogach publicznych, pod rygorem odpowiedzialności cywilno-prawnej. Pojazdy te są przeznaczone do celów rekreacyjnych, dlatego sportowa jazda nimi jest zabroniona – może spowodować obrażenia ciała zagrażające życiu. Należy mieć tego świadomość. Wynajmujący musi zatem podpisać oświadczenie o użyciu pojazdu wyłącznie na własne ryzyko (w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie może domagać się odszkodowania z tego tytułu) oraz o ciążącej na nim odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji pojazdu lub nieprzestrzegania regulaminu.
7. Podczas pokonywania przeszkód w parku linowym wskazane są spokój i opanowanie. Nie można skakać po urządzeniach, ani się na nich huśtać. Uczestnik pokonuje trasę samodzielnie albo z asekuracją opiekuna lub instruktora.
8. Pod trasami parku linowego, szczególnie w pobliżu ścianek wspinaczkowych i zjazdów, mogą przebywać jedynie osoby upoważnione.
9. Znajdując się na terenie obiektu nie można swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla siebie lub innych oraz utrudniać pracy obsłudze. Zawsze należy stosować się do jej poleceń.
Ze względów bezpieczeństwa obsługa może np. zabronić wejścia na urządzenia osobom               w nieodpowiednim obuwiu (wysokie obcasy, klapki itp.).
10. Za uporczywe nieprzestrzeganie regulaminu grozi wydalenie z Active Parku, bez prawa do zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
11. Na terenie Active Parku zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz wstępu osobom będącym pod ich wpływem.
12. Niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu oraz znajdującej się wokół przyrody podlegają odpowiedzialności karnej.
13. Obsługa Active Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jego terenie.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Życzymy udanej zabawy !